Informații generale

Despre OCpr-INM

Organismul de Evaluare a Conformității (OCpr-INM) a fost creat în cadrul INM, în scopul realizării evaluării conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, în conformitate cu cerințele HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” și HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din 13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”.

Pentru realizarea funcțiilor și drepturilor sale OCpr-INM colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte organizaţii şi instituţii publice, cu societatea civilă, precum şi cu organizațiile regionale și internaţionale în domeniul metrologiei.

Misiunea OCpr-INM

Misiunea OCpr-INM constă în asigurarea respectării cerințelor pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau dării lor în folosință pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate și siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.

Organizarea activității OCpr-INM

OCpr-INM  este o subdiviziune structurală a INM.Conducerea OCpr - INM este exercitată de către Conducătorul OCpr - INM, numit în şi eliberat din funcţie prin Ordin al Directorului INM. În lipsa Conducătorului, funcţiile acestuia sunt exercitate de managerul Sistemului de Management al Calității (SMC) al OCpr-INM. Personalul OCpr-INM este cooptat din rândurile colaboratorilor INM, în calitate de experți și experți tehnici, în baza contractelor de colaborare.

Acreditări și recunoașteri

Organismul de Evaluare a Conformității (OCpr-INM) este acreditat de Centru Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), certificat de acreditare nr. OCpr-052 din 09.07.2022, valabil pînă la 08.07.2026 și este recunoscut prin ordinul Ministerului Economiei nr. 5 din 13.01.2023.

Contacte

Republica Moldova, mun. Chişinău MD2064

Str. Eugen Coca nr. 28

Tel: (37322) 903 104 / (373 22) 903 131

Fax: (373 22) 903 111

E-mail: ocp@inm.gov.md

Descarca
Ordinul de creare a OCpr-INMPublicat: 19.04.2019
Domeniile de acreditarePublicat: 22.04.2022
Certificat de acreditarePublicat: 22.04.2022
Organigrama OCpr - INMPublicat: 30.07.2021
Regulament de organizare şi funcţionare a Organismului de Certificare a Produselor al Institutului Național de Metrologie Publicat: 04.06.2019