Managementul INM

Director interimar
Curriculum vitae  
 
Informații personale  
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Bordianu Constantin
022 903 103
bordianuc@inm.gov.md
moldovean
24 decembrie 1979
Experienţa profesională  
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Noiembrie 2016- 2022
Șef Direcție Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale

 
Aprilie 2013 - Noiembrie 2016
Director Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale
  Iunie 2010 – Aprilie 2013
Şef Serviciu Metrologie Aplicată
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind verificarea și etalonarea mijloacelor de măsurare
  Septembrie 2005 - Mai 2010
Şef laborator Mărimi Termice
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea laboratorului și realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniul mărimilor termice şi umiditate
  August 2004 - Septembrie 2005
Specialist în sectorul cercetări și măsurări a mărimilor termotehnice și fizico - chimice Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniile debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni
  2005 – prezent
Lector
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
Învățămînt
Educaţie şi formare  
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2012 - prezent
Doctorantură în științe inginerești
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
  2004 – 2005
Masterat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
  2000 – 2004
Inginer licențiat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
  1995 – 2000
Specialitatea „Maşini, aparate şi acţionări electrice”
Colegiul Politehnic din orașul Bălţi
2005 Măsurarea mărimilor termotehnice (debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni):
INSM Metrologia Legală:
Serviciul Standardizare şi Metrologie al RM
2007 Auditori interni a Sistemului de Management al Calităţii: COOMET, INSM
2008 Elaborarea sistemului de management al calităţii conform SM SR EN ISO 9001-2000: INSM
2010 Respectarea cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
Auditori interne ISO 19011:2004
Cursuri de perfecţionare în domeniul mărimilor termice: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de instruire în domeniul volum: Ucrmetrteststandart în comun cu PTB, Germania, Kiev, Ucraina
2011 Cursuri de perfecţionare în domeniul presiuni: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
2014 Cursuri de instruire în domeniul mărimi termice.
Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de aplicare a EN ISO/CEI 17025: Proiect Twining (MOLDAC)
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C1 C1 C1
A1 B1 A1 A1 A1
A1 B1 A1 A1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Consilier

Scalețchii Ecaterina

Șefă Direcție Metrologie Legală

Curriculum Vitae

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Bejenaru Diana

Adresă

Chișinău, str. Vasile Lupu 62/1, ap. 32

Telefon

022 903 131

 

 

E-mail

incercari@inm.gov.md

 

 

Naţionalitate

moldoveancă

 

 

Data naşterii

31 iulie 1983

 

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Octombrie 2021 – prezent

Șef Direcţia Metrologie Legală

Noiembrie 2016 – Octombrie 2021

Șef-adjunct Direcţia Metrologie Legală

Aprilie 2013 – Noiembrie 2016

Funcţia sau postul ocupat

Vice-director Direcţia Metrologie Legală

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Național de Metrologie, or. Chișinău, str. E.Coca 28

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administrarea activității Direcţiei Metrologie Legală

 

 

Perioada

Noiembrie 2012 – Aprilie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Inginer coordonator secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Realizarea lucrărilor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, efectuarea lucrărilor de recunoaștere a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare

 

 

Perioada

Octombrie 2007 – Octombrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Diverse funcții

Numele şi adresa angajatorului

Statele Unite ale Americii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activități în domeniul fast food și servicii hoteliere

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Septembrie 2005 - Octombrie 2007

Inginer secţia încercări a mijloacelor de măsurare și materialelor de referință

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

Realizarea lucrărilor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, efectuarea lucrărilor de recunoaștere a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2005 – 2006

Calificarea / diploma obţinută

Masterat

Specialitatea „Energie și mediu”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

 

 

Perioada

2001 – 2005

Calificarea / diploma obţinută

Inginer licențiat

Specialitatea „Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

 

Perioada

 

1997 – 2001

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul teoretic V. Alecsandri

 

                                          2013

Cursuri de perfecţionare în domeniul mărimi fizico-chimice

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România

 

 

2014

 

 

 

Cursuri de instruire în domeniul mase și mărimi derivate

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România

Cursuri de instruire în domeniul evaluării conformității mijloacelor de măsurare

Mișcarea Română de Calitate (MRC),Craiova, România

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Federația

Rusă

                                          2015

Seminar – Testarea soft-ului mijloacelor de măsurare, Republica Belarus

Seminare în cadrul proiectului Twinning – organizarea comparărilor interlaboratoare, evaluarea conformității preambalatelor, evaluarea conformității mijloacelor de măsurare

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Republica

Belarus

                                           2016

Seminare în cadrul proiectului Twinning – evaluarea conformității mijloacelor de măsurare, testarea soft-ului mijloacelor de măsurare, evaluatori tehnici pe domeniu mase

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Uzbekistan

 

 

2018

 

2020

 

Conformity Assesment

 

Aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17065 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme

care certifică produse și servicii. Formarea auditorilor interni în conformitate cu ISO 19 011 Ghid pentru

audiditarea sistemelor de management

 

 

                          Limba maternă

 

Româna

 

Limba străină cunoscută

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba rusă

Limba engleză

Limba spaniolă

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C1

B2

B2

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

 

 

 

 

 

 

Șefă Direcție Metrologie Aplicată
Șefă Direcție Administrativă

Maxian Lucia